Ordnings- och Hyresregler Säsongsgäster

Ordnings- och Hyresregler för Säsongscamping på Ronneby Havscamping

Uppdaterad 2018-09-29
Det är obligatoriskt att alla gäster skall inneha giltigt Camping Key Europé kort. Kostnaden för det årliga kortet är (år 2019) är SEK 150:- och läggs på fakturan. Kortet skickas hem till er innan ankomst och måste medtas vid incheckning.

 

Säsongstid: Sommarsäsong inom perioden 12/4 – 8/9-2019, vintersäsong inom perioden 9/9-2018 – 12/4-2019. Andra perioder enligt avtal. Säsongshyra skall inbetalas inom föreskriven tid. Ej i tid inbetald hyra tolkas som att tomten är uppsagd och Ronneby Havscamping AB kan hyra ut tomten till annan gäst. Finns inget avtal tillfaller all egendom som då finns på tomten Ronneby Havscamping AB.

 

Önskemål om uppskjuten betalning kan beviljas mot ränta. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10% per påbörjad 30-dagarsperiod.

 

Säsongsplats får endast disponeras av registrerade hyresgäster. Andrahandsupplåtelse är strängt förbjudet och det är inte tillåtet att skriva sig eller bosätta sig på campingen. Säsongsgäst är de som tillhör familjen och som är bosatta på samma adress. Husdjur är välkomna men först efter överenskommelse med platsledningen. Uthyrning eller utlåning av säsongsplats eller ekipage på plats är förbjuden.

 

Lugn och ordning: På Ronneby Havscamping råder familjekaraktär varför tystnad, stillhet och ro skall råda mellan klockan 23.00-07.00. Detta innebär att fester m.m. ej får pågå efter 23:00. Visst undantag kan ske på midsommarafton, samt div. underhållningskvällar då det skall vara tyst 24:00. Visa alltid hänsyn till övriga gäster. Bilkörning på området är endast tillåten mellan klockan 08.00-22.00. Säsongsgäster som behöver lämna eller ankomma till campingen utanför dessa tider hänvisas till parkeringen vid huvudbyggnaden. Fartbegränsning gäller inom området och är maximerad till 10 km/h. Mopedtrafik på campingen är förbjudet. Egna mopeder får endast användas för in och utpassering till egen tomt.

 

Husvagn / Uppställning /Säkerhet: Ingen vagn får placeras på tomt innan dess att kontakt i god tid tagits med Ronneby Havscampings ledning.

 

Generellt gäller att utöver vagn, traditionellt förtält och bil får inga andra byggnader och anordningar sättas upp på tomten. Partytält, lusthus, bodar, tält o. dyl. tillåts ej. Principen är att allt skall vara definierbart till camping, det vill säga tillfälligt boende på hjul, och skall på kort varsel kunna flyttas. Staket eller annan omgärdning får ej förekomma. Vindskydd tillåts, men måste vara i textil och får ej vara permanent och under förutsättning att det inte stör utsikt över hav eller liknande för gäster intill.

 

Endast den hyrda tomten får användas till uppställning av bil och annan egendom. Finns inte plats för bilen hänvisas den till parkeringen vid infarten. Andra tomter än den egna får under inga omständigheter användas för parkering, uppläggning av material med mera. Båtkärror och annat får, vid mån av plats, placeras på av receptionen anvisad plats och under avtalad kort tid.

 

Hyresgästen ansvarar för all säkerhet i vagn och på hyrd tomt. Detta innebär bland annat årlig kontroll av gasanläggning, rökvarnare och brandsläckare. Gasolprovningsintyg skall kunna uppvisas vid anfordran.

 

Alla elinstallationer i vagn och förtält skall vara utförda av behörig elektriker och gasolinstallationer skall vara i kontrollerat och föreskrivet skick. Elanslutning 10 amp, endast godkända elkontakter och sladdar för utomhusbruk.

 

Snickerier till förtältsgolv skall vara utförda på ett professionellt sätt.

 

Säsongsgäst är skyldig att ha sitt ekipage kontrollbesiktigat och försäkrat. Uppställning av husvagn på erhållen tomt måste följa nu gällande brandregler. Skulle säsongsgäst avvika ifrån de uppsatta ordnings- och säkerhetsreglerna kan uppsägning av hyresavtal komma ifråga.

 

Elkablar skall vara av godkänd kvalité och skyddas så att skada ej uppstår vid snöröjning. Eventuella verandor, trallar och dylikt, samt drag ska vara tydligt utmärkt så att det syns för traktorföraren vid snöskottning.

Vatten / Avlopp: Privata vatten- och avloppsanläggningar är ej tillåtna. Undantag kan finnas och skall vara reglerade i avtal med Ronneby Havscamping.

 

Tomt / Altan:  All skötsel av tomten och uppställd anordning samt ordning och reda, gräsklippning med mera, ombesörjes av hyresgästen. Tomter och ekipage som missköts får räkna med att någon förlängning av hyresperioden inte kommer att ske. Uppställd vagn skall vara i städat skick och rengjord ifrån alger, nedfall med mera.

 

Plantering av blommor, träd eller buskar på, intill eller vid säsongstomt är förbjuden. Avverkning av träd eller buskar får endast ske om skriftligt tillstånd erhållits av campingvärden.

Båtplatser: Båtplatser endast vid vår båtbrygga och våra hamnar. Inga privata bryggor får finnas. Förtöjningsbommar och bojar kan användas efter avtal med receptionen. Max en båtplats per säsongstomt. Hyrd båtplats som inte utnyttjas tas tillbaka för uthyrning till annan gäst.

Sopor: Miljöstation/Sopcontainrar finns bakom huvudbyggnaden och är endast avsett för hushållsavfall. Inget skräp får läggas vid sidan av containrarna. Är containrarna fulla kontakta receptionen. Övrigt avfall som kylskåp, plastmöbler, färgrester, grillar, mattor, järnskrot, batterier och allt som kan benämnas miljöfarligt avfall m.m. skall på egen hand forslas till kommunens återvinningscentraler. Detaljerad information om var dessa ligger finns på kommunens hemsida.

 

Hanteringen av sopor är av stor vikt för miljön. Gäster som inte klarar att följa dessa regler riskerar omedelbar uppsägning.

 

Grillning: Öppen eld och engångsgrillar är förbjuden inom området. Grillning i plåtgrillar på ben är tillåtet. Gäst bör kontrollera från tid till annan om restriktioner gäller på grund av torka etc. Grillkol och aska skall tömmas i avsedda tunnor vid sopstationen.

Hundar skall hållas kopplade och rastas utanför området eller på för ändamålet avsedd plats.

Biltvätt är endast tillåten på därför anordnad plats.

Gråvatten skall tömmas vid därför anordnad plats.

Sanitära byggnader: För allas trevnad vill vi ha hjälp att hålla byggnaderna snygga och i ordning. Barn får inte uppehålla sig där utan tillsyn. Det är inte tillåtet att röka eller dricka alkohol inne i byggnaderna, ej heller att cykla, åka kickboard eller inlines.

 

Uppsägning av tomt skall ske skriftligen. Har uppsägning ej skett kommer avtalet att förlängas med en säsong i sänder.

 

Vid avflyttning ska tomten lämnas i väl städat och iordningställt skick och godkännas av campingledningen på Ronneby Havscamping. Har så inte skett, utför campingen arbetet och fakturerar gästen med 350:-/påbörjad timma. Det är ej tillåtet att sälja/överlåta vagn med tomt. Golv som ligger kvar efter säsong och där något nytt avtal ej finns upprättat borttages golv mm och körs till soptippen mot en debitering om 350:-/timma. Glöm inte att lämna tillbaka nyckel och brickor i receptionen.

 

Strömmen läses generellt av, dels vid påbörjad och avslutad tid för vintersäsongen, dels vid påbörjad och avslutad tid för sommarsäsongen med fakturering därefter. För sommarsäsongen finns en minimiavgift på elförbrukningen som ligger på SEK 700:-. Det åligger varje hyresgäst att regelbundet läsa av och föra loggbok över sin egen strömförbrukning. Finns avvikelser skall detta omgående, skriftligen, lämnas till receptionen.

 

Vid tidigare avresa än bokat/reserverat sker ingen återbetalning. Vid sjukdom/skada kan eventuellt återbetalning ske genom försäkringen som ingår i Camping Key Europé. Information finns på www.camping.se.

 

Ronneby Havscamping AB frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skador på gäster och deras egendom. Vi förbehåller oss dessutom rätten, att på gästens egen bekostnad och utan avdrag för inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som campingens ledning eller personal anger. Hyresgästen har ansvar för att egna besökare följer de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
Godkännande av regelverket

I samband med att gäst betalat sin anmälningsavgift/faktura bekräftar denne att man godkänt ovanstående regelverk och förbundit sig att rätta sig efter detsamma. Korrigeringar kan ske under säsong och anslås då på hemsidan. Vid avbokning av säsongstomt efter det att anmälningsavgiften är inbetald sker ingen återbetalning.

 

Vi förbehåller oss rätten att efter hand uppdatera reglerna. Det regelverk som redovisas på hemsidan är alltid det som gäller och det är upp till var gäst att regelbundet hålla sig uppdaterad. Känner du dig osäker fråga alltid platsledningen och det är alltid bäst med ett mail för skriftlig information så inga missförstånd skall ske.

 

Med ovanstående ordnings- och trivselregler hoppas vi få en camping med ordning och reda och att alla kan trivas.