Ordnings & Hyresregler Ronneby Havscamping 2024
Senast uppdaterad 2023-10-02

Allmänt
Ronneby Havscamping tillämpar Camping Key Europe, vilket innebär att alla gästgrupper skall vara försedda med denna app. Innehar man inte appen kan man lösa det på plats vid incheckning eller beställa via SCR för 199: –

Vid bokning
Vid bokning utfärdas i regel en bokningsbekräftelse/faktura som sändes till gästen via post eller e-post. Slutlikvid för bokningen skall erläggas senast 30 dagar innan ankomst. Vid bokning senare än 30 dagar innan ankomst skall betalning ske direkt vid bokningstillfället. Bokningsavgift uttages med SEK 80: -.

Avbeställningsskydd   Avbeställningsskyddet gäller per enhet och kostar 250: – eller 200: – om man bokar via vår online-bokning och gäller vid sjukdom/olycksfall fram till dagen innan ankomst. Återbetalning sker mot uppvisande av läkarintyg med avdrag för avbeställningsskydd och expeditionsavgift. Avbokning med avbeställningsskydd återbetalas med avdrag om avbokning sker senast 15 dagar innan ankomst utan krav på läkarintyg (avdrag vid online-bokning 450: – annars 500:-). Vid påbörjad vistelse sker ingen återbetalning. Har du inget avbeställningsskydd gäller ingen återbetalning.

Ändring av bokning
Ändringar i bokning som innebär annan tidpunkt eller annat objekt är att betrakta som avbokning och ny bokning. Vid större ändringar i bokningen har vi rätt att ta ut ändringsavgift. Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta gästen till likvärdigt boende. Sent bokat, ej betalt, objekt hålles för gästen, såvida inte annat avtalats, fram till klockan 18.00 ankomstdagen. Ankomster senare än klockan 18.00 skall meddelas receptionen.

Incheckning
Incheckning för stugor, studios är och camping är från klockan 15.00. Sena ankomster skall meddelas receptionen.

Utcheckning
Utcheckning för stugor, studios är och camping är senast klockan 12.00. Är slutstädning bokad är utcheckning klockan 11.00. Vid försenad utcheckning äger Ronneby Havscamping rätt att uttaga ytterligare dygnsavgift.

Betalning
Förhandsbokningar skall, om inte annat avtalats, vara betalda innan ankomst. För stugor och rum gäller alltid förhandsbetalning. För campingtomt tillämpas betalning i efterskott vid direktincheckning utan föregående bokning. Gäster är dock, vid anfordran, skyldig att erlägga avgifter och hyror i förskott.

Ordningsregler
På Ronneby Havscamping tillämpas de av nordiska campingorganisationerna antagna ordningsreglerna. Lokalt finns dessutom vissa tilläggsbestämmelser vad gäller placering av enhet på tomt, bilparkering, elkablars dragning, avloppstankar med mera som grundar sig på myndigheters påbud. Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas från platsen.

Hänsyn
Ta hänsyn till övriga gäster. Tänk på att många vill vila inför nästa dag. Högt ljud från radio, TV, stereo eller annat oväsen, särskilt nattetid, liksom åverkan eller skadegörelse föranleder till omedelbar avhysning och då sker ingen återbetalning för resterande tid på Ronneby Havscamping. Nattro skall råda mellan 23.00–07.00 då detta är ett område med familjekaraktär.

Placering
Ingen husvagn eller liknande får placeras på campingtomt innan kontakt med Ronneby Havscampings reception. Får man inte plats med bilen så hänvisas man till parkeringen vid huvudbyggnaden. Båtkärror och annat placeras på av receptionen anvisad plats.

Miljö
Ta ansvar för miljön. Skräp och flaskor skall kastas i avsedda behållare vid miljöstationen.

Fartbegränsning
Fartbegränsning gäller inom området och är maximerad till 10km/h.

Avhysning
Ronneby Havscamping Bökenäs AB frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skada på gäster och dess egendom, samt förbehåller sig rätten att på gästens egen bekostnad och utan avdrag på inbetald hyra, omedelbart avhysa gäster som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som Ronneby Havscampings ledning eller personal anger.

Vid skada på gästs egendom
Gästen anmäler skadan till sitt försäkringsbolag. Vid behov samlas, tillsammans med fastighetsansvarig/föreståndare/företagsledning på Ronneby Havscamping, information och vittnesuppgifter om skadan in. Finns anledning att tro att Ronneby Havscamping Bökenäs AB kan ha ansvar i skadan anmäls detsamma till Ronneby Havscamping Bökenäs AB:s försäkringsbolag. Försäkringsbolagen tar sedan beslut om hur skadan skall regleras. Vid uppenbar försumlighet från Ronneby Havscamping Bökenäs AB:s sida så kan Ronneby Havscamping stå för gästens självrisk. Är parterna inte överens hänvisas ärendet till ARN, Allmänna Reklamationsnämnden, för beslut. Gästen ombesörjer själv det skydd han anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. För incheckad gäst med giltigt Camping Key Europe kort gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.

Ansvar
Gästen/beställaren förbinder sig att vårda hyresobjektet väl, samt att följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller, samt att se till att medresenärer/egna besökare gör detsamma. Gästen ansvarar själv för alla skador som uppstår på hyresobjektet/området och dess inventarier genom att denne eller någon i dennes sällskap varit vårdslös. Gästen/beställaren är ersättningsskyldig för de skador som uppstår. Gästen får inte använda stugan/rummet/campingtomten till något annat än det som avtalats vid bokning (vanligtvis turistlogi). Gästen får heller inte låta fler personer övernatta i stugan/rummet/på tomten än vad som uppgivits vid bokningen.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om…
*… du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/rummet/på campingtomten/området
*… du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/rummet/på campingtomten/området
*… stugan/rummet/campingtomten/området används till ej tillåtet ändamål

Om avtalet upphör på grund av ovanstående fall måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från stugan/rummet/campingtomten och gästen äger inte rätt att återfå någon del av hyresbeloppet. Gästen måste städa ordentligt före avresa. Vid utebliven städning kommer vi att utföra städning på gästens bekostnad. Om rökförbud inte respekteras i stugan/rummet/servicehus debiteras SEK 2000: – i saneringskostnad. Trasigt porslin och annat betalas innan avresa. Vid akut sjukdom, brand eller för att tillkalla polis, ring 112.

HTML tutorial